New dance & performance

Avoin haku Ehkä-tuotannon vuoden 2023 ohjelmistoon

Ehkä-tuotanto hakee ehdotuksia vuoden 2023 ohjelmistoon. Ehdotus voi olla esimerkiksi yhteistuotantona tuotettava kantaesitys, vierailuesitys, projekti, työpaja, keskustelu, tapahtuma tai 1–2 viikon työskentelyresidenssi Nykytaidetila Kutomolla. Hakemuksia otetaan vastaan ensisijaisesti tanssi- ja esitystaiteen ammattilaisilta, jotka eivät ole täysipäiväisissä opinnoissa, ja hakijana voi olla yksittäinen taiteilija tai työryhmä. 

Ehkä-tuotannon ja Nykytaidetila Kutomon ohjelmisto rakentuu eri reittejä: avoimen haun, kutsumenettelyn ja eri toimijoiden välisen yhteistyön kautta. Yhteisön käytössä olevat resurssit ovat rajalliset ja harkinnanvaraiset. Ehkän eri produktioihin suuntama tuki määräytyy aina kulloinkin käytettävissä olevien taloudellisten edellytysten mukaisesti, jotka voivat vaihdella vuosittain. Toiminta perustuu yhteistyöhön, jossa tekijöiltä edellytetään omarahoitusosuutta ja omaa panosta työn kokonaistoteutuksessa.

Ehkä-tuotannon yhteistuotantotuki kattaa taiteilijoiden palkkakuluja työskentelystä (1-4vk) ja esiintymisestä, mentorointia, valokuvauksen, lipunmyynnin, lupamaksut, mainonnan sekä matka- ja muita tuotantokuluja. Tukeen sisältyy majoitus-, harjoitus- ja esitystila sekä tuotantokoordinaattorin ja muun henkilöstön työpanosta. Vierailuesityksistä maksetaan esityskorvaukset ja kohtuulliset matkakulut, sekä tarvittaessa mahdollistetaan muutaman päivän työskentely Kutomolla. Työskentelyresidenssi sisältää taiteilijalle tai työryhmälle ilmaisen työtilan, asuintilat Kutomolla, matkakulukorvauksen ja mahdollisuuden avata työskentelyä julkisen presentaation tai muun tapahtuman muodossa.

Ehkä-tuotannon kuratoima ja ylläpitämä Nykytaidetila Kutomo sijaitsee vanhassa Lainnon kutomorakennuksessa Turun Kalastajankadulla ja koostuu kahdesta studiosta – Studio 1 ja Studio 2. Tila ei ole esteetön. Perehdythän ennen ehdotuksesi muotoilemista tilojen soveltuvuuteen projektisi mahdollistamisessa.

Hakuaika: 1.–29.4.2022

Kirjoita hakemuksen alkuun selkeästi hakemasi yhteistyömuoto tai -muodot (esim. kantaesitystuotanto, vierailuesitys, residenssi, työpaja jne.), mahdolliset ajankohdat sekä projektin työryhmä (nimet ja roolit). Esittele ehdotuksesi tiiviisti (max 3 sivua).

Vapaamuotoinen hakemus lähetetään sähköpostitse 29.4.2022 mennessä osoitteeseen info@ehka.net. Hakemus toimitetaan sähköpostin liitetiedostona (työsuunnitelma ja CV). Emme huomioi sähköpostikenttään kirjattuja tietoja. Nimeä liitteet selkeästi (hakijan nimi_työsunnitelma, hakijan nimi_cv).

Valinnoista päättää Ehkä-tuotannon taiteellinen työryhmä. Päätöksistä ilmoitetaan kaikille hakijoille sähköpostitse 2.9.2022 mennessä.

Open call for Ehkä-production’s 2023 program

Ehkä-production is looking for proposals for the year 2023 program. We welcome submissions for co-produced premiers, guest performances, projects, workshops, discussions, events, or one to two week residencies at Contemporary Art Space Kutomo. We primarily accept proposals from professional dance and performance practitioners, who don’t study full time. You can apply as an individual and / or as a working group. 

Ehkä-production and Contemporary Art Space Kutomo’s program is developed through a variety of means: open calls, invitations and through collaborations. The community’s resources are limited and discretionary. The production support provided by Ehkä is dependent on the availability of funds which may vary in amount from one year to the next. The co-production is based on a collaborative model in which the artist is required to provide part funding of their own, and to actively commit to the making of the finished work.

Ehkä provides a monetary co-production support to cover artist’s salaries for working (1-4 weeks) and performing, as well as mentorship, the possibility to photograph the artist’s work, ticket selling, permit and copyright fees, advertising and expenses for travel and other costs related to production. The co-production support includes accommodation, rehearsal and performance space and the support of a production coordinator and other Ehkä staff. Guest performances are provided with a performance fee and moderate travel expenses, and the use of the studio space at Kutomo for a few days before the performance, if needed. The residency provides the artist(s) with a free work space, accommodation at Kutomo, travel expenses and the opportunity to open the ongoing work to public in a form of a presentation, or to arrange another appropriate event.

Contemporary Art Space Kutomo curated and managed by Ehkä-production is located in the Lainto weaving building at Kalastajankatu in Turku. It consists of two studios – Studio 1 and Studio 2. The building is unfortunately not accessible to wheelchair users. Please get acquainted with the space with your project demands in mind before formulating your proposal.

Application period: 1–29 April 2022

Please state clearly in the beginning of your proposal what kind of collaboration you are proposing (for example co-produced premiere, guest performance, residency, or workshop), possible dates for the project, and details about the working group (names and roles). Please make your proposal as compact as possible (max. 3 pages).

Send the proposal as email attachments (work plan and CV) to info@ehka.net by 29 April 2022. We do not take into account information in the email field. Name the attachments clearly (applicants name_work plan, applicants name_CV).

You will hear back from us by email by 2 September. The applications will be considered by the artistic planning group of Ehkä-production.