New dance & performance
Maria Granlund - Ehkä-production

Maria Granlund

Tuotantokoordinaattori / Production coordinator

Anna Torkkel - Ehkä-production

Anna Torkkel

Taiteellinen johtaja / Artistic director

Maija Reeta Raumanni - Ehkä-production

Maija Reeta Raumanni

Tuottaja / Producer

Ehkä-tuotanto

Ehkä-tuotanto on itsenäisten taiteilijoiden pitkäjänteisen ja uutta luovan työn tuloksena kehittynyt yhteisö, toimija ja työnantaja. Perustamisestaan vuonna 2004 lähtien Ehkä on edistänyt epäkaupallista, omaehtoista ja kokeilevaa taidetta yhteistuottamalla uuden tanssin ja esitystaiteen tekijöiden teoksia. Yhteisö mahdollistaa projekteja myös lastenkulttuurin, äänitaiteen, musiikin, kuvataiteen ja performanssin aloilta. Taiteilijavetoinen Ehkä kuratoi ja ylläpitää vuonna 2009 perustamaansa poikkitaiteellista Nykytaidetila Kutomoa Turussa. Toiminta hyödyttää pitkälti yli sadan taiteilijan työtä vuosittain.

Tanssitaiteilija Anna Torkkel perusti Ehkä-tuotannon omien teostensa raamiksi yhdessä esitystaiteilija Tashi Iwaokan kanssa Amsterdamissa vuonna 2004. Aatteellinen yhdistys Tanssi- ja esitystaideyhdistys Ehkä ry on toiminut yhteisön hallinnollisena kehyksenä vuodesta 2007. Ehkän jäsenten Anna Torkkelin ja tanssitaiteilija Maija Reeta Raumannin omistautunut työ ja sitoutuminen kannatteli ja kehitti yhteisön toimintaa yli kymmenen vuotta. Nykyään Ehkä-tuotannolla on kolme osa-aikaista työntekijää ympärivuotisissa työsuhteissa. Sisällön suunnittelun, toiminnan koordinoinnin ja käytännön järjestämisen sekä hallinnon parissa työskentelevät taiteellinen johtaja Anna Torkkel, tuottaja ja talousvastaava Maija Reeta Raumanni ja vuonna 2020 aloittanut tuotantokoordinaattori ja viestintävastaava Maria Granlund.

Vuosina 2016-2022 toimineeseen Ehkä-tuotannon taiteelliseen työryhmään kuuluivat tanssi- ja esitystaiteilijat Mira Kautto, Maija Mustonen, Maija Reeta Raumanni, Masi Tiitta ja Anna Torkkel. Työryhmä päätti Ehkän vuosittaisen avoimen haun valinnoista. Vuoden 2023 alusta alkaen valinnoista päättää Ehkä-tuotannon taiteellinen johtaja yhdessä vuosittain vaihtuvan ohjelmistotyöryhmän kanssa.

Ehkä-tuotannon toimintaa rahoitetaan toiminta-avustuksilla, säätiörahoituksella, yhteistyörahoituksella ja omarahoituksella eli lipputuloilla, opetustoiminnan tuotoilla, ulosvuokraus- ja kannatusjäsenmaksutuotoilla.

Ehkä-tuotannon toimintaa vuonna 2023 tukevat Taiteen edistämiskeskus, Koneen Säätiö, Läntinen tanssin aluekeskus ja Turun kaupunki.

Ehkä-tuotannon saamat tunnustukset
Varsinais-Suomen taidetoimikunnan taidepalkinto 2016
Vuoden Teatteriteko 2020

Ehkä-production

Ehkä-production is a community, a hub of activity, and an employer formed by the long-term creative work of independent artists. Since its establishment in 2004, Ehkä has actively promoted non-commercial, singular, and experimental art through the co-production of works in new dance and performance fields. The community also supports projects in children’s culture, sound art, music, fine art, and performance art. The artist-run Ehkä curates and manages the Contemporary Art Space Kutomo in Turku, an interdisciplinary art venue established in 2009. Ehkä provides work opportunities for more than a hundred artists each year.

Dance artist Anna Torkkel founded Ehkä-production as a frame for her own artworks together with performance artist Tashi Iwaoka in Amsterdam, in 2004. The non-profit Dance and Performance Art Association Ehkä has worked as the community’s administrative basis since 2007. The dedicated work of Ehkä members Anna Torkkel and Maija Reeta Raumanni has supported and nurtured the development of the community for more than ten years. Currently, Ehkä-production has three part-time employees on year-round contracts working in program planning, coordination, practical organization, and administration: artistic director Anna Torkkel is in charge of curatorial duties, producer Maija Reeta Raumanni acts as a financial manager, and Maria Granlund works as coordinator of production and communications – the newest addition to the group, beginning her contract in 2020.

Ehkä-production’s artistic working group, founded in 2016, included dance and performance artists Mira Kautto, Maija Mustonen, Maija Reeta Raumanni, Masi Tiitta, and Anna Torkkel. The working group decided on the submissions to an annual open call for productions during the years 2016-2022. From 2023, the applications are reviewed by a yearly changing workgroup chaired by Ehkä-production’s artistic director.

Ehkä-production is funded by specially targeted subsidies for communities, grants from foundations, cooperative funding, and the community’s own money, which is collected from ticket sales and teaching, rental, and membership fees.

In 2023 Ehkä-production is supported by the Arts Promotion Center Finland, the Kone Foundation, the Regional Dance Centre of Western Finland, and the City of Turku.

Awards received by Ehkä-production
Southwest Finland Art Council's Art Award 2016
Theatre Act of the Year 2020