New dance & performance

Avoin haku Ehkä-tuotannon vuoden 2024 ohjelmistoon

Ehkä-tuotanto hakee ehdotuksia vuoden 2024 ohjelmistoon. Ehdotus voi olla esimerkiksi yhteistuotantona tuotettava kantaesitys, vierailuesitys, projekti, työpaja, keskustelu, tapahtuma, luento tai 1–2 viikon työskentelyresidenssi Nykytaidetila Kutomolla. Hakemuksia otetaan vastaan ensisijaisesti tanssi- ja esitystaiteen ammattilaisilta, jotka eivät ole täysipäiväisissä opinnoissa, ja hakijana voi olla yksittäinen taiteilija tai työryhmä.

Ehkä-tuotannon ja Nykytaidetila Kutomon ohjelmisto rakentuu eri reittejä: avoimen haun, kutsumenettelyn ja eri toimijoiden välisen yhteistyön kautta. Yhteisön käytössä olevat resurssit ovat rajalliset ja harkinnanvaraiset. Ehkän eri produktioihin suuntama tuki määräytyy aina kulloinkin käytettävissä olevien taloudellisten edellytysten mukaisesti, jotka voivat vaihdella vuosittain. Toiminta perustuu yhteistyöhön, jossa tekijöiltä edellytetään omarahoitusosuutta ja omaa panosta työn kokonaistoteutuksessa.

Ehkä-tuotannon yhteistuotanto vuonna 2024 kattaa taiteilijoiden palkkakuluja työskentelystä ja esiintymisestä (1–3 kk/tuotanto), mentorointia, ennakko- ja teoskuvat, lipunmyynnin, lupamaksut, mainonnan sekä matka- ja muita tuotantokuluja. Tuotantoon sisältyy majoitus-, harjoitus- ja esitystila sekä tuotantokoordinaattorin ja muun henkilöstön työpanosta. Vierailuesityksistä maksetaan 1–2 päivän työskentelypalkka, esityskorvaukset ja kohtuulliset matkakulut sekä mahdollistetaan teoksen työstämistä Nykytaidetila Kutomolla. Työskentelyresidenssi sisältää taiteilijalle tai työryhmälle ilmaisen työtilan, asuintilat Nykytaidetila Kutomolla, matkakulukorvauksen Suomessa ja mahdollisuuden avata työskentelyä yleisölle avoimen presentaation tai muun tapahtuman muodossa.

Ehkä-tuotannon kuratoima ja ylläpitämä Nykytaidetila Kutomo sijaitsee vanhassa Lainnon kutomorakennuksessa Turun Linnanfältin alueella, ja koostuu kahdesta studiosta – Studio 1 ja Studio 2. Tila ei ole esteetön. Perehdythän ennen ehdotuksesi muotoilemista tilojen soveltuvuuteen projektisi mahdollistamisessa.

Hakuaika: 3.–28.4.2023

Kirjoita hakemuksen alkuun selkeästi seuraavat asiat:
– hakemasi yhteistyömuoto tai -muodot (esim. yhteistuotanto, vierailuesitys, residenssi, työpaja jne.)
– mahdolliset ajankohdat työn toteuttamiseen
– projektin työryhmä (nimet ja työtehtävät)

Esittele ehdotuksesi tiiviisti (max 2 sivua). Sisällytä ehdotukseesi myös rahoitussuunnitelma.

Vapaamuotoinen hakemus lähetetään sähköpostitse perjantaihin 28.4.2023 mennessä osoitteeseen info@ehka.net. Hakemus toimitetaan sähköpostin liitetiedostona pdf-muodossa (työsuunnitelma ja CV). Emme huomioi sähköpostikenttään kirjattuja tietoja. Nimeä liitteet selkeästi (hakijan nimi_työsunnitelma, hakijan nimi_cv).

Valinnoista päättää Ehkä-tuotannon taiteellinen johtaja Anna Torkkel yhdessä dramaturgi ja kirjoittaja Even Minnin kanssa. Päätöksistä ilmoitetaan kaikille hakijoille sähköpostitse 5.9.2023 mennessä.

 

Open call for Ehkä-production’s 2024 program

Ehkä-production is looking for proposals for the year 2024 program. We welcome submissions for co-produced premieres, guest performances, projects, workshops, discussions, lectures, events, or one to two-week residencies at Contemporary Art Space Kutomo. We primarily accept proposals from professional dance and performance practitioners, who don’t study full-time. You can apply as an individual and/or as a working group.

Ehkä-production and Contemporary Art Space Kutomo’s program is developed through a variety of means: open calls, invitations and through collaborations. The community’s resources are limited and discretionary. The production support provided by Ehkä is dependent on the availability of funds which may vary in amount from one year to the next. The co-production is based on a collaborative model in which the artist is required to provide partial funding of their own and to commit to the making of the finished work actively.

During the year 2024, Ehkä-production’s co-production covers the artists’ salaries for working and performing (1–3 months/production), as well as mentorship, production photos, ticket selling, permit and copyright fees, advertising and expenses for travel and other costs related to production. The co-production includes accommodation, rehearsal and performance space and the support of a production coordinator and other Ehkä staff. Guest performances are provided with 1–2 days’ salary, a performance fee and moderate travel expenses, and the use of the studio space at Contemporary Art Space Kutomo for a few days before the performance. The residency provides the artists with a free workspace, accommodation at Contemporary Art Space Kutomo, a fixed compensation for travel expenses in Finland and the opportunity to open the ongoing work to the public in the form of a presentation or to arrange another appropriate event.

Contemporary Art Space Kutomo, curated and managed by Ehkä-production, is located in the Lainto weaving building at Kalastajankatu in Turku. It consists of two studios – Studio 1 and Studio 2. The building is unfortunately not accessible to wheelchair users. Please get acquainted with the space with your project demands in mind before formulating your proposal.

Application period: 3–28 April 2023

Please state clearly at the beginning of your proposal the following:
– what kind of collaboration are you proposing (for example co-produced premiere, guest performance, residency, or workshop)
– possible dates for the project
– details about the working group (names and roles)

Please make your proposal as compact as possible (max. 2 pages), and include a financing plan in it.

Send the proposal as email pdf-attachments (work plan and CV) to info@ehka.net by 28 April 2023. We do not take into account information in the email field. Name the attachments clearly (applicant name_work plan, applicant name_CV).

You will hear back from us by email by 5 September 2023. The applications are considered by Ehkä-production’s artistic director Anna Torkkel together with dramaturg and writer Even Minn.