New dance & performance

Eeva Juutinen ja työryhmä: EMO

Koreografi Eeva Juutisen ja työryhmän teos EMO on omaa hahmoaan reflektoiva, fragmentoiva ja elävä hahmo ja kokonaisuus, joka inspiroituu tyhjyyden ja hiljaisuuden intensiteeteistä ja intiimiydestä ajassa, teatteritilassa ja esityksellisyydessä. EMOn vastaanottavuus, hengitys, katse, materiaalit ja runous luovat tunteita aistillisuuden ja vastakohtaisuuksien, kuten muutoksen ja jatkuvuuden, muodon ja kokemuksen, jaetun ja jakautuneen, kammottavuuden ja loistokkuuden kautta.

EMO sekoittaa ekspressionismia ja minimalismia. Teos liikkuu ekspressiivisyyden laajenemisen ja runsauden sekä minimalismin yksityiskohtaisuuden ja tiivistymisen välillä. Se tutkii, miten ilmaisu ja oleminen muotoutuu ja materialisoituu näiden kahden äärimmäisen ja vastakohtaisen sisäisen maailmaan ja sen olemassa oloon suhtautumisen tavan kautta, ja niitä sekoittaen. Niiden kanssa työskentelyn kautta teos on kiinnostunut kehollisten identiteettien muodostumisen ongelmallisuudesta, määrittelystä ja määrittelemättömästä.

Kyky omien tunteiden hallitsemiseen, mikä yhdellä tavalla saattaa olla hyvin toivottavaa, saattaa toiselta kannalta olla hyvin kyseenalainen saavutus, koska se voi riistää ihmisten keskinäiseltä vuorovaikutukselta vaihtelevuuden, värikkyyden ja lämmön.
– Carl Jung

EMO luo surrealismista, symbolisesta ja piilotajunnasta inspiroitunutta kompositiota, jossa hallitsemattomuus ja kontrolli vaihtelevat. Se tekee tilaa käsittämättömälle ja pakenee valmiiksi annettuja määritelmiä, logiikoita ja odotuksia sekoittamalla aistillisuutta ja erilaisuutta. EMOlle ei-elämä ei tarkoita kuolemaa vaan sen kautta se voi palata erilaiseen ja syvempään intiimiyteen, eroottisuuteen ja huomion jakamiseen ympäristöjen, itsensä, muiden ihmisten ja asioiden kanssa.

Vien kukat metsään
Viha pelastaa minut
Juon vain omaa vertani
Olen super creep
Bensiinillä valeltu perhosen siipi
Nuolaisee tulta
Elämä!!
Sanat painautuvat ihoon
Kuin silmä veden pintaan
Lähemmäksi

Esitykset Nykytaidetila Kutomolla
to 4.5.2023 klo 19 ensi-ilta
la 6.5. klo 19
su 7.5. klo 17
ke 10.5. klo 19

Liput: 20/10€
Osta lippuja

Nykytaidetila Kutomon esityksiin on tarjolla pieni määrä ”maksa mitä haluat” -lippuja, jonka voi lunastaa itselleen lipunmyynnistä ennen esityksen alkua.

Koreografia, keramiikka ja kudonnat: Eeva Juutinen
Tanssi: Terhi Hartikainen ja Maria Mäkelä
Lavastus: Helka Saariniemi
Valosuunnittelu: Oskari Kaarne
Pukusuunnittelu: Helka Saariniemi ja Eeva Juutinen
Tuotanto: Ehkä-tuotanto ja Eeva Juutinen
Residenssi: Ehkä-tuotanto/Nykytaidetila Kutomo (Turku)
Tukija: Taiteen edistämiskeskus
Ensi-ilta: 4.5.2023 Nykytaidetila Kutomo, Turku
Kuvat: Katri Naukkarinen (1–2) ja Eeva Juutinen (3)

Eeva Juutinen on koreografi ja runoilija, joka on opiskellut koreografiaa ja tanssitaidetta Lontoossa, Brysselissä ja Helsingissä. Häntä kiinnostaa taiteilijana herkkyyden ja uteliaisuuden rajojen venyttäminen omassa kehossaan, ja hänen viimeisin isompi teoksensa olO esitettiin osana Nykyesityksen näyttämöä Helsingissä keväällä 2022. Taiteellisessa työssään häntä kiinnostaa koreografisten ja performatiivisten lähtökohtien/kysymysten yhdistäminen, sekä ympäristön ja kehon välisten suhteiden tutkiminen materialistisin, runollisin, käsitteellisin, psykoanalyyttisin, mielikuvituksellisin, filosofisin, tekstillisin ja kehollisin keinoin.

eeevaj.wixsite.com/mysite

Terhi Hartikainen on iisalmelaislähtöinen helsinkiläinen tanssitaiteilija. Tällä hetkellä häntä kiinnostaa assosiatiivinen, poeettinen ja maalainen ruumis sekä nikkarointi.

Maria Mäkelä on helsinkiläistynyt tanssitaiteilija ja pedagogi. Juuri nyt hän innostuu muun muassa yleisestä unelmoinnista ja maailmoinnista, hajamielisyydestä, kaoottisuudesta, vuotavuudesta, epänormatiivisuuksista ja naurusta. Häntä kiinnostaa niiden erilaiset ruumiilliset järjestäytymisen, muotoutumisen ja kirkastumisen prosessit ja potentiaalisuudet.

Helka Saariniemi on esittävien taiteiden parissa toimiva lavastaja ja pukusuunnittelija. Taiteellisessa työskentelyssään hän tutkii usein vallattomuuden ja hallitsemattomuuden tuntua, viipyillen mielellään lavastuksen vuorovaikutteisuuden ja dramaturgisen potentiaalin äärellä.

Oskari Kaarne on freelancer-valosuunnittelija sekä tanssi-, teatteri- ja rituaalitaiteilija, joka lähestyy taiteellisessa työskentelyssään erilaisia todellisuuden kokemuksemme rajapintoja koettelevia, alitajunnasta kumpuavia unenomaisia maailmoja. Hänelle taiteen keskiössä on eriasteisten muuntuneiden tajunnantilojen muodostaminen valon, äänen ja kehon perustavanlaatuisten ominaisuuksien, kuten värähtelyjen keinoin. Oskarin maailmankuvassa tanssi ja liike on elämän mahdollistava luova voima ja valo sen ensimmäinen kieli.

Ehkä-tuotannossa noudatetaan turvallisemman tilan ohjeistusta. Valitettavasti Nykytaidetila Kutomon tilat eivät ole esteettömät. Rakennuksessa on portaita, eikä siellä ole esteetöntä wc-tilaa.

 

Eeva Juutinen and working group: EMO

Choreographer Eeva Juutinen and the working group’s performance EMO is a character and entity reflecting, fragmenting and living its own character which is inspired of intensity and intimacy in emptiness and silence in time, performativity and theatre space. EMO’s receptivity, gaze, breath, poetry and materials create feelings through sensibility and opposites such as continuity and change, form and experience, shared and divided, splendor and creepiness.

EMO mixes expressionism and minimalism. The work moves between expressionism’s expansion and richness and minimalism’s detail and condensation. It researches on how expression and being constructs and materializes through these two extreme and opposite ways of relating to the inner world and to the existence of it, and mixes them. Through working with them the work is interested in the problematics, defined and undefined of construction of bodily identities.

An ability to control ones own feelings, which in one way can be very desirable, can from another point of view be a very questionable achievement, because it can take away variability, color and warmth from peoples mutual interactions.
– Carl Jung

EMO creates composition inspired by surrealism, subconscious and symbols in which control and uncontrollability vary. It makes space for incomprehensibility and escapes readymade logics, definitions and expectations by mixing sensibility and difference. For EMO non-life doesn’t mean death but through it it can return to different and deeper intimacy, erotic and sharing of attention with environments, itself, other people and things.

I take the flowers to the forest
Anger saves me
I only drink my own blood
I am super creep
Butterfly’s wing cast in petrol
Licks the flame
Life!!
Words press onto skin
Like eye to the surface of water
Closer

Performances at Contemporary Art Space Kutomo
Thu 4.5.2023 at 19 premiere
Sat 6.5. at 19
Sun 7.5. at 17
Wed 10.5. at 19

Tickets: 20/10€
Buy tickets

There is a small amount of “pay what you can” tickets available for each performance taking place at Contemporary Art Space Kutomo. These tickets can be purchased at Contemporary Art Space Kutomo’s ticket desk 30 minutes prior to the performance.

Choreography, ceramics and weaving: Eeva Juutinen
Dance: Terhi Hartikainen and Maria Mäkelä
Scenography: Helka Saariniemi
Lighting design: Oskari Kaarne
Costume design: Helka Saariniemi and Eeva Juutinen
Production: Ehkä-production and Eeva Juutinen
Residency: Ehkä-production/Contemporary Art Space Kutomo (Turku)
Supported by: Arts Promotion Centre Finland
Premiere: 4.5.2023 Contemporary Art Space Kutomo, Turku
Photos: Katri Naukkarinen (1–2) and Eeva Juutinen (3)

Eeva Juutinen is a choreographer and poet, who has studied choreography and dance in London, Brussels and Helsinki. As an artist she is interested in expanding the limits of sensibility and curiosity in her own body, and her latest big stage work olO was performed as part of Stage for Contemporary Performance in Helsinki in spring 2022. In her artistic work she is interested in combining questions/starting points of choreographic and performative, and researches the relations between body and environment through materialistic, poetic, conceptual, psychoanalytic, imaginary, philosophical, textual and bodily ways.

eeevaj.wixsite.com/mysite

Terhi Hartikainen is a dance artist from Iisalmi, currently based in Helsinki. At the moment she is interested in associative, poetic and rustic body as well as tinkering.

Maria Mäkelä is a dance artist and pedagogue based in Helsinki. At the moment she is interested in common dreaming and worldling, absence of mind, chaotic, leaking, non-normativity and laugh. She is interested in their processes and potentialities of physically organizing, constructing and clarifying in different ways.

Helka Saariniemi is a scenographer and costume designer working in the field of performing arts. In their artistic work, they often research the feelings/senses of uncontrollability and playfulness, and like to linger with interactivity and dramaturgical potential in scenography.

Oskari Kaarne is a freelance lighting designer, and dance, theatre and ritual artist, who approaches different dreamlike worlds emerging from the subconscious, testing the interfaces of reality and exploring the extent of experience. For him the main focus of art is to create altered states of consciousness through fundamental trance-state-inducing characteristics of light, sound and bodily movement. In Oskari’s worldview dance and movement are the creative force that makes life possible, while light being its first language.

Ehkä-production follows safer space guidelines. Unfortunately, the space at Contemporary Art Space Kutomo is not fully accessible; there are stairs and there are no accessible toilets at the venue.