New dance & performance

uni²: Eséte Sutinen ja työryhmä: Rest as a …

Miltä hidastuminen kuulostaa?
Mitä meissä tapahtuu, kun jaamme lepäämisen kokemuksen?

Rest as a … on installaatiomainen esitystapahtuma. Teos on avoin kutsu lepäämisen merkityksen tarkastelulle. Se luo tilan, jossa joutilaisuus, ajan tuhlaileva käyttö ja lepäämisen itseisarvo nostetaan keskiöön. Teokselle luotu äänimaisema, sekä tekstin ja liikkeen rinnakkainen ja limittäinen yhteiselo vaikuttuu Turun yliopiston sisä- ja ulkotilojen äänellisistä ja visuaalisista maisemista.

Installaatio tuo esiin arkisten asioiden yhdessä harjoittamisen merkityksen ja erityisyyden sekä niissä piilevän parantavan voiman. Teoksen kolme esiintyjää, Zipora Ogola (sävellys, äänisuunnittelu), Irene Omwami (teksti) ja Eséte Sutinen (konsepti, koollekutsuja, teksti, liike, ohjauksellinen vastuu) työskentelevät ensimmäistä kertaa yhdessä.

Teos on kolmiosainen, josta ensimmäinen osa tapahtuu Arten, Poesian ja Ehkä-tuotannon yhteisessä paikkasidonnaisessa uni² -tapahtumassa Turun yliopiston tiloissa ja ympäristössä. Toinen osa toteutetaan Ehkä-tuotannon XS – Uuden tanssin ja esitystaiteen festivaalilla marraskuussa 2023. Kolmas osa teoksesta on nähtävissä vuonna 2024.

Esitykset Turun Yliopistonmäellä osana uni² -tapahtumaa
ti 3.10. klo 16
ke 11.10. klo 16

Esitys lähtee liikkeelle Yliopistonmäeltä Harry Kivijärven Runeberg, Lönnrot, Snellman -patsaan luota

Vapaa pääsy!

Konsepti, koollekutsuja, ohjaus, kokonaisvastuu ja tilasuunnittelu: Eséte Sutinen
Esiintyjät: Zipora Ogola, Irene Omwami ja Eséte Sutinen
Sävellys ja äänisuunnittelu: Zipora Ogola
Teksti: Irene Omwami ja Eséte Sutinen
Taiteellinen keskustelu: Kid Kokko ja Anna Torkkel
Tuotanto: Ehkä-tuotanto ja Eséte Sutinen
Tuotannollinen tuki: Arts Management Helsinki
Yhteistyössä: Alpo Aaltokoski Company ja Petri Kekoni Company
Residenssit: Ehkä-tuotanto/Nykytaidetila Kutomo (Turku), Nizza, Ranska ja Ohcejohka/Utsjoki, Suomen puolen Saamenmaa
Tukijat: Alfred Kordelinin säätiö ja Taiteen edistämiskeskus
Esityksen tekstejä ovat inspiroineet: Tricia Hersey: Rest Is Resistance: A Manifesto; Minna Salami: Sensuous Knowledge: A Black Feminist Approach for Everyone; bell hooks: All About Love: New Visions; Rainer Maria Rilke: Hiljainen taiteen sisin – Kirjeitä vuosilta 1900–1926 & Kirjeitä nuorelle runoilijalle
Saavutettavuus: esityksessä on paikalla avustaja
Kesto:
noin 75–90 min*
Kuvat: Jouni Kuru/Brave Teddy

* Teoksen kestoon vaikuttaa säätilanne, sillä osa esitystapahtumasta tapahtuu Turun yliopiston ulkotiloissa.

Eséte Sutinen on helsinkiläinen pitkän linjan tanssi- ja esitystaiteilija. Sutinen työskentelee laaja-alaisesti tanssijana ja esiintyjänä erilaisissa tanssin, teatterin, performanssin, installaation, oopperan ja esitystaiteen risteymissä. Hän on valmistunut tanssitaiteen maisteriksi Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta. Sutisen ensimmäinen koreografinen työskentely toteutui viisiosaisessa Pelon ja Empatian Kartat -teoskokonaisuudessa vuonna 2017 Kajaanin taidemuseossa ja Routa Companyn Generaattori-näyttämöllä. Koreografisessa työssään Sutinen on kiinnostunut kehollisuuden artikulaatioista, vapauden ja lepäämisen teemoista sekä herkkyyden ja empatian voimasta.

Zipora Ogola on muusikko, jonka pääsoitin on konserttikantele. Hän toimii esiintyjänä, säveltäjänä ja opettajana klassisen musiikin, kansanmusiikin ja rytmimusiikin tyylien parissa. Soolokantele- ja yhtyemusiikin säveltämisen ohella hän on säveltänyt ja äänisuunnitellut muun muassa teatteri-, liike- ja lausuntaesityksiä varten. Ogola työskentelee mieluusti myös improvisoidun musiikin parissa.

Irene Omwami on kiinnostunut äänen poliittisuudesta ja sen suhteesta yksilön toimijuuteen. Tällä hetkellä hän opiskelee ympäristötieteitä ja liiketaloutta sekä työskentelee myös äänikirjalukijana.

 

uni²: Eséte Sutinen and working group: Rest as a …

How does slowing down sound?
What happens when we share the experience of resting?

Rest as a … is an installation-like performance event. The work is an open invitation to examine the meaning of rest. It creates a space where idleness, wasteful use of time and the absolute value of rest are brought to the centre. The created soundscape and the parallel and overlapping coexistence of text and movement are influenced by the sound and visual landscapes of the University of Turku’s indoor and outdoor spaces.

The installation brings out the meaning and specialness of doing everyday things together and the healing power hidden in them. The three performers of the work, Zipora Ogola (composition, sound design), Irene Omwami (text) and Eséte Sutinen (concept, convener, text, movement, directing responsibility) are working together for the first time.

The work is in three parts, the first part of which takes place in the joint site-specific uni² event of Arte, Poesia and Ehkä-production in and around the premises of the University of Turku. The performance’s second part will be shown at Ehkä-production’s XS – Festival for New Dance and Performance in November 2023. The third part of the work will be seen in 2024.

Performances at the University of Turku campus as part of the uni² event
Tue 3.10. at 16
Wed 11.10. at 16

The performance will start from Yliopistonmäki by Harry Kivijärvi’s Runeberg, Lönnrot, Snellman statue

Free entry!

Concept, convener, direction, overall responsibility and spatial design: Eséte Sutinen
Performers: Zipora Ogola, Irene Omwami and Eséte Sutinen
Composition and sound design: Zipora Ogola
Text: Irene Omwami and Eséte Sutinen
Artistic dialogue: Kid Kokko and Anna Torkkel
Production: Ehkä-production and Eséte Sutinen
Production support: Arts Management Helsinki
In cooperation with: Alpo Aaltokoski Company (AAC) and Petri Kekoni Company (PKC)
Residencies: Ehkä-production/Contemporary Art Space Kutomo (Turku), Nice, France and Ohcejohka/Utsjoki, the Finnish side of Sápmi
Supporters: Alfred Kordelin Foundation and Arts Promotion Centre Finland
The texts in the performance are inspired by: Tricia Hersey: Rest Is Resistance: A Manifesto; Minna Salami: Sensuous Knowledge: A Black Feminist Approach for Everyone; bell hooks: All About Love: New Visions; Rainer Maria Rilke: Hiljainen taiteen sisin – Letters from the years 1900–1926 & Letters to a Young Poet
Accessibility: an assistant will be present during the performance
Duration:
approx. 75–90 min*
Photos: Jouni Kuru/Brave Teddy

* The duration of the piece is affected by the weather because part of the performance event takes place outside the University of Turku.

Eséte Sutinen is an Ethiopian-Finnish dance and performance artist based in Helsinki. Sutinen has worked as a freelance dance artist for over 20 years in the Finnish art field. She has vast working experience ranging from contemporary dance and theatre productions to performance art and installations as well as in music videos, chamber opera projects and commercials. She holds a master’s degree from the Dance Department of the University of the Arts in Helsinki. Sutinen started her choreographic work in 2017 together with four other freelance artists. Their collaboration created a five-part contemporary dance piece called Maps of Fear and Empathy presented in the Kajaani Art Museum and in Routa Company’s Generaattori stage. In her choreographic work, she is fascinated by the articulation of corporeality, the different aspects of freedom and rest and the power of fragility and empathy.

Zipora Ogola is a musician specialising in the Finnish concert kantele. They work as a performer, composer and teacher in the fields of classical music, folk music and popular music. In addition to composing music for solo kantele and several ensembles, they have composed music and done sound design for theatre, recitation and movement-related performances. Ogola enjoys working with improvised music.

Irene Omwami is interested in the politics of voice and its relation with questions of agency. The role of the voice in finding love for ourselves… shaping the community. Currently, she is studying environmental sciences and business economics. She works also as an audiobook narrator.